Algemene Voorwaarden

april 2016 – Bij aanvinken van de algemene voorwaarden geef je aan de tekst te hebben begrepen en ga je akkoord met de toepassingen en het gebruik van jouw gegevens zoals beschreven in deze voorwaarden. Mocht je nog vragen hebben over onderstaande tekst, neem dan contact op met HartslagNu.
voor
1. Burgerhulpverlener
2. AED-beheerder

Alarmeringssysteem HartslagNu
HartslagNu is een speciaal alarmeringssysteem waarbij vrijwillige burgerhulpverleners ingezet kunnen worden wanneer een medeburger in de directe omgeving van deze vrijwilligers een circulatiestilstand (hartstilstand) heeft. Dit systeem kan middels een Sms-bericht of pushbericht via de HartslagNu app de vrijwilliger alarmeren en vragen gericht noodhulp te verlenen, indien de persoonlijke omstandigheid dit toelaat. Nadat een getuige / omstander 112 heeft gebeld wordt de alarmering opgestart vanaf de Meldkamer Ambulancezorg in de regio van het slachtoffer.

De noodzaak van een Reanimatie Oproep Systeem
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel Hartstilstand genoemd. Van die slachtoffer worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Uit onderzoeken is gebleken dat de meeste circulatiestilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Het gaat hierbij om bijna 80% van alle gevallen. Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Door op tijd te beginnen met reanimeren wordt voorkomen dat hersencellen afsterven. Hoe eerder gestart wordt met reanimatie, hoe groter de overlevingskans! Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening ook werkelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Daarbij is het noodzakelijk dat er een AED in de buurt is die gebruikt kan worden.

De aanrijtijd van een ambulance naar een spoedgeval, dus ook een reanimatie, bedraagt in Nederland gemiddeld 10 minuten en mag wettelijk zelfs oplopen tot 15 minuten. Voor een patiënt met een circulatiestilstand is dit veel te lang. Dit vrijwilligerssysteem kan die kostbare tijd overbruggen en in veel gevallen de overlevingskansen van het slachtoffer sterk vergroten.

Procedure
1. Voor Burgerhulpverlener
Alarmering vindt alléén plaats indien je woont en/of werkt of (bij gebruik van de app) je bevindt in een regio waar de betreffende Ambulancedienst / Meldkamer is aangesloten bij HartslagNu (voor een lijst van aangesloten regio’s zie de website www.hartslagnu.nl). Na registratie ontvang je een e-mail met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dit moment ben je geregistreerd als vrijwillige burgerhulpverlener en kun je inloggen om je gegevens te bekijken en te beheren.Nadat de regionale ambulancedienst jouw account heeft goedgekeurd, kun je een oproep per Sms- of pushbericht op je mobiele telefoon ontvangen. Het is mogelijk dat er in jouw ambulanceregio voorwaarden zijn verbonden aan deelname als burgerhulpverlener aan HartslagNu. Als dit voor jou geldt, krijg je hiervan bericht na afronding van de registratie. Je kunt jezelf te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@hartslagnu.nl met daarin je gegevens en de opmerking dat jij je wilt afmelden, of door in te loggen via www.hartslagnu.nl en je eigen account te verwijderen.

Indien je niet op berichten van HartslagNu reageert waarin je wordt gevraagd jouw gegevens te controleren en waar nodig aan te passen, kan en mag HartslagNu je uitschrijven en uit de database verwijderen.

2. Voor AED-beheerder
Alarmering van de AED vindt alléén plaats indien deze is aangemeld in een regio waar de betreffende Ambulancedienst / Meldkamer is aangesloten bij HartslagNu (voor een lijst van aangesloten regio’s zie de website www.hartslagnu.nl). Na inschrijving ontvang je een e-mail met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Vanaf dan sta je geregistreerd als AED beheerder en kun je inloggen om je gegevens te bekijken en te beheren.

Nadat de regionale ambulancedienst de door jouw aangemelde AED heeft goedgekeurd, kan deze AED genoemd worden in alarmeringsberichten. Je kunt de AED te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@hartslagnu.nl met daarin de gegevens en de opmerking dat je de AED wilt afmelden, of door in te loggen via www.hartslagnu.nl en in je eigen account jouw AED te verwijderen.

Indien je niet op berichten van HartslagNu reageert waarin je wordt gevraagd de gegevens van de AED te controleren en waar nodig aan te passen, kan en mag HartslagNu jouw AED uitschrijven en uit de database verwijderen.

Oproepverplichting voor Burgerhulpverlener
HartslagNu is een vrijwillig systeem en je verleent alléén hulp als je daartoe in staat bent. Mocht je vanwege persoonlijke omstandigheden geen hulp kunnen verlenen (bijvoorbeeld, je bevindt je niet in de directe omgeving, je kunt thuis niet weg, je hebt alcohol gedronken of je bent op het moment van de oproep door ziekte niet in staat om hulp te verlenen), dan geef je geen gehoor aan de oproep. Per alarmering worden maximaal 30 burgerhulpverleners opgeroepen. Hierdoor is de kans groot dat er iemand in de gelegenheid is om hulp te bieden. Bij elke alarmering worden door de Meldkamer Ambulancezorg twee ambulances met spoed naar het slachtoffer gestuurd.

Als je jezelf inschrijft dan ga je akkoord met het volgende:

  • Je accepteert dat je te allen tijde opgeroepen kunt worden (op de door jou opgegeven tijdstippen) om hulp te bieden in het geval van een vermoedelijke circulatiestilstand van een burger in jouw directe omgeving.
  • Je bepaalt steeds zelf of je in staat bent hulp te bieden; alléén als jouw persoonlijke omstandigheid dit toelaat probeer je naar best vermogen levensreddende hulp te verlenen.
  • Je bent gezond en kunt zonder (fysieke) klachten een forse inspanning verrichten.
  • Je bent in het bezit van een diploma/certificaat met minimaal de vaardigheid Reanimatie waarvan de geldigheidsduur nog niet is verlopen.
  • Op weg naar het slachtoffer houd je je aan de in Nederland geldende verkeersregels en veroorzaak je zelf géén gevaarlijke situaties.
  • Je bent zelf aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan eigendommen van derden.
  • Je volgt de aanwijzingen van de ter plaatse zijnde ambulancebemanning(en) en politie op.

Eisen aanmelding
1. Voor Burgerhulpverlener
Je kunt alleen worden aangemeld als je in het bezit bent van een geldig diploma / certificaat voor reanimatie en eventueel AED bediening dat is verstrekt door een opleidingsinstituut dat aangetoond opleidt volgens de geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Personen met een functie in de gezondheidszorg (verpleegkundige, verzorgende 3IG, fysiotherapeut, arts, e.d.), of een functie bij de politie en/of brandweer, die kunnen reanimeren, kunnen zich ook aanmelden. Zij dienen aan te geven bij welk instituut de reanimatietrainingen zijn gevolgd.

Om jezelf op te geven als burgerhulpverlener is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist.

2. Voor AED-beheerder
Jouw AED kan alleen worden aangemeld als het merk / model / type is toegelaten op de Nederlandse markt. De AED moet zijn voorzien van goed werkende batterijen en van elektroden waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden. Als beheerder draag je er zorg voor dat de AED ook na aanmelding blijft voldoen aan deze eisen.

Na een eventuele inzet ben je als beheerder verantwoordelijk voor het opnieuw inzetgereed maken van de AED. Je draagt zorg voor de daarvoor benodigde controles en voor het plaatsen van nieuwe elektrodes.

Beheer van jouw gegevens
Jouw persoonlijke gegevens zullen niet door HartslagNu worden gebruikt, anders dan voor het doel jou in te zetten bij een levensbedreigende noodsituatie en/of jou op de hoogte te houden ten aanzien van de voortgang en nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om opgegeven certificaten / diploma’s te toetsen bij jouw opleider en, anoniem, voor wetenschappelijk onderzoek met het doel het systeem te optimaliseren. Tevens kan jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden gebruikt voor communicatiedoeleinden vanuit HartslagNu met jou persoonlijk.

De door jou opgegeven locatiegegevens van woon- en werkadres en de oproepen kunnen ter inzage worden gegeven aan (gemeente)functionarissen ter beoordeling van de dekking en de effectiviteit van het systeem. Deze functionarissen zijn bekend bij de regionale ambulancediensten en hebben verklaard deze gegevens niet aan derden te verstrekken.

Bij gebruik van de HartslagNu app wordt jouw locatie bijgehouden. Alleen de laatst bekende locatie wordt opgeslagen en overschrijft de vorige locatie zodat deze kan worden gebruikt om je op te roepen als in jouw omgeving een mogelijke reanimatie situatie is. De locatiegegevens zijn niet zichtbaar voor derden en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor alarmering.

Jouw persoonlijke gegevens zijn beschermd door jouw eigen wachtwoord. Met dit persoonlijke wachtwoord kun je deze gegevens wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid
HartslagNu is een vrijwillig burgernoodhulp alarmeringssysteem en daarom aanvaardt HartslagNu geen aansprakelijkheid indien er tijdens de hulpverlening eigendom van de hulpverlener dan wel van de burger waarbij noodhulp wordt verricht, wordt beschadigd of gestolen. Daarnaast kan HartslagNu niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gezondheidsschade die door het verlenen van noodhulp aan de hulpverlener zelf dan wel aan degene die noodhulp ontvangt, wordt toegebracht.

Gebruik van media ter plaatse
Het maken van filmopnames en foto’s tijdens een reanimatie is niet toegestaan. Mocht blijken dat een hulpverlener, die naar de reanimatie is toegestuurd vanuit HartslagNu, opnames en/of foto’s heeft gemaakt, dan zal het account van deze persoon geblokkeerd worden en daarbij uitgesloten worden voor verdere oproepen.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bepaald is dat je alleen aanwezig mag zijn bij een reanimatieoproep als je ook daadwerkelijk hulp verleent in welke vorm dan ook. Wij willen je wijzen op de intimiteit van een reanimatieslachtoffer. Het slachtoffer heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is niet toegestaan om informatie en resultaten over de reanimatie inzet met derden te delen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het is daarom aan te raden om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(Bron: www.hartslagnu.nl)